Konference Paměť romských dělníků jako žitá přítomnost

Leták programu konference pro širokou veřejnost ke stažení zde.

Kompletní program pro registrované účastníky ke stažení zde.

Paměť romských dělníků jako žitá přítomnost

Brno, FSS MU 27. – 28. 11. 2015

 

Konference ,,Paměť romských dělníků jako žitá přítomnost" je závěrečnou konferencí projektu Paměť romských dělníků. Konference má za cíl zhodnotit akademické i aplikované výsledky čtyř let práce našeho mezioborového týmu, proto chceme připravovaným programem oslovit rozmanité publikum s různou mírou a typem odbornosti. Můžete se přihlásit jako aktivní mluvčí s možností otištění příspěvku v připravovaném sborníku, nebo pouze jako posluchači a diskutující. Kromě debat chceme také slavnostně zakončit naše snažení, věříme, že přijedou naši spolupracovníci z Brna, Ostravska i celé České republiky!

 

 

REGISTRUJTE SE na naši konferenci a získejte možnost nahlédnout zblízka minimálně do jednoho světa, který je vám v běžném životě či profesi vzdálený!

 

27. 11. 2015 - Aplikovaná sekce

Panely aplikované sekce se budou konat v pátek, aby se jich mohli v rámci pracovních povinností zúčastnit zaměstnanci samosprávy, škol a neziskových organizací.

Aplikovaná sociální věda pro 3. tisíciletí

Využitelnost vědeckých poznatků v mimoakademické praxi se stává normou. V sociálních vědách však tento apel naráží na mnoho strukturálních i myšlenkových bariér a znovu tak otevírá diskusi o specifičnosti sociálních věd oproti technickým a přírodovědným oborům. Úspěšná aplikace sociálně-vědných poznatků do praxe je totiž značně podmíněna schopností vědců domluvit se s potenciálními uživateli, ať se již jedná o samosprávné instituce, sféru občanské participace, média, architekty, designéry, umělce či pedagogy. Představuje však aplikovaná věda skutečné obohacení, nebo spíše omezení vědeckého provozu?

Do veřejného fóra vítáme vědce se zkušeností s aplikovanou výzkumnou praxí a konkrétní implementací sociálně-vědných poznatků stejně jako neakademické uživatele sociálních věd z praxe.

Inovativní výukové postupy pro základní a střední školy

Učitelé, se kterými jsme se během řešení projektu setkali, si na nedostatek inovativních didaktických podkladů zpravidla nestěžovali. Co jim chybí, je spíše důvěra ze strany rodičů a prostředky na to, aby žáky mohli přímo konfrontovat s problémy dneška: vzít je na exkurzi, pozvat do výuky zajímavého hosta, a zároveň stihnout probrat potřebné kurikulum. V naší dílně bychom rádi představili příklady prověřených inovativních výukových metod a formulovali doporučení pro širší pedagogickou a lektorskou obec.

Do naší dílny vítáme pedagogy a lektory s inovativní praxí ve svém oboru, manažerskými zkušenostmi s prosazováním inovací na institucionální úrovni a teoretiky pedagogiky a příbuzných oborů.

 

28. 11. 2015 - Akademická sekce

Akademické debaty chystáme na sobotu. Přihlaste se jako aktivní diskutující a zvažte možnost publikace příspěvku v konferenčním sborníku.

Paměť a vzpomínání: současné výzvy kulturní sociologie (Radim Marada)

Muzeum romské kultury v Brně představuje historii Romů jako podvojný příběh nomádství a útlaku. Nomádství jako doklad kolektivního traumatu, ale zároveň i zdroj romantizujícího kolektivního nevědomí. Povaha paměťových obrazů romství není výjimečná, pro etnizované menšiny je spíše typická. Musí být niterný vztah k tradici nutně de-modernizující? Vidí-li multikulturní perspektiva zdroj autentické existence a podmínku uznání (etnických) menšin v napojení na ,,vlastní" kulturní zázemí, nediskredituje tím možnost kulturní volby u těch, kteří se s danou etnicitou identifikují? Vystavuje multikulturní perspektiva stejnému imperativu autentického vztahu k ,,vlastní" kutluře také příslušníky většin?

Etnizace, dělnictví: mezi sociální skupinou a třídou (Kateřina Nedbálková)

Zatímco dříve byla třída považována za jednu ze základních a určujících sociologických kategorií, nyní svědčíme debatám o její ne/potřebnosti pro porozumění dnešním společnostem a vztahům, které je formují. Nabízí se tedy otázky: V jakých paradigmatech a pro jaká témata a sociologické problémy koncept třídy potřebujeme? Jaké místo dnes zaujímá třída dělnická, a kdo ji v podmínkách měnícího se pracovního trhu reprezentuje? Jak je třída konstituována v součinnosti s kategoriemi genderu, etnicity nebo věku?

Ambivalence a potenciál mezioborových přístupů v sociálních vědách (Kateřina Sidiropulu Janků)

V projektu Paměť romských dělníků působili vědečtí pracovníci z oborů sociologie, historie, bezpečnostních studií a antropologie. Dále byli v týmu pedagogové, designéři a fotografové, lidé z oblasti sociální a kulturní komunitní práce a kulturního managementu. Působili společně nebo spíše vedle sebe? V průběhu čtyřletého působení jsme si kladli otázku, jak se pozná dobrá mezioborová praxe, a jaké jsou limity mezioborové vědecké spolupráce. Vznikají dnes vědecky významné mezioborové texty, nebo je mezioborová vědecká praxe stále spíše zbožným přáním?

 

Doprovodné programy

Tematická procházka po Brně

Umístění výstavy ,,Khatar san?" jsme v Brně zvažovali na celkem jedenácti místech. Společně se zástupci řešitelského týmu budete mít možnost některá místa navštívit, ale také se dozvědět více o tom, jaké byly kritéria výběru umístění a co nakonec rozhodlo o instalaci na nádvoří Pražákova paláce. Možná přijdou i památkáři!

Komentovaná prohlídka stálé expozice Muzea romské kultury

Stálá expozice Muzea romské kultury byla jednou z prvních stálých muzejních expozic v polistopadovém Československu s konceptuálním přesahem. Některé ze symbolických vzkazů, které jsou do expozice vetknuty, zůstávají návštěvníky opominuty, jiné budí zaslouženou pozornost. Doporučujeme přijít bos.

Promítání filmového dokumentu mapujícího čtyřletý průběh projektu Paměť romských dělníků a diskuze s tvůrci

Tomáš Hlaváček s týmem z GUEILLA.FILM strávil čtyři roky na cestách po celé České republice, aby přinesl zprávu o romských dělnících a o práci mezioborového týmu, který se rozhodl jejich životní přiběhy ukázat české věřejnosti. Na konferenci proběhne první veřejné promítání výsledného filmového dokumentu a setkání s jeho tvůrci i hlavními protagonisty.

 

Registrace otevřena do 1. 11. 2015

 

Registrací na konferenci ,,Paměť romských dělníků jako žitá přítomnost" získáte možnost zúčastnit se akademického, aplikovaného i doprovodného konferenčního programu jako posluchači, diskutující či přednášející. Navštívíte s námi výběr z kulturních a vzdělávacích zařízení současného Brna (konferenční dění proběhne celkem ve čtyřech lokalitách) a budete se moci osobně setkat s tvůrci projektu, a snad také s některými z pamětníků jejichž příběhy jsme zaznamenali.

Abychom konferenci učinili dostupnou všem, připravili jsme pro vás konferenční poplatek ve třech cenových hladinách. Prosíme, abyste vybírali podle vaší aktuální životní situace a možností proplacení poplatku:

 

REGISTRUJTE SE ještě dnes!


První z řádně zaregistrovaných účastníků obdrží výtisk knihy ,,Nikdy jsem nebyl podceňovanej", dalších 10 katalog výstavy ,,Khatar san?".

 

 

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás prosím neváhejte obrátit! konference@leperiben.cz

Užitečné odkazy

Call for papers ve formátu pdf tudy

Leták na nástěnky tudy

Odkaz na platební portál tudy